Chomik Furiatto

WingMakers

WingMakers

http://wingmakers.pl/malowidla/view/1mwm/1_2.jpg
czas




Instrument Ludzki

Instrument ludzki składa się z trzech podstawowych elementów:
biologiczny (ciało fizyczne), emocjonalny, oraz umysłowy.
Owe trzy odrębne narzędzia postrzegania, zespolone, stanowią wehikuł zindywidualizowanego ducha, gdy ten wchodzi w interakcje z fizycznym wymiarem czasu, przestrzeni, energii i materii.  

Istota

Struktura świadomości istoty zawiera w sobie zindywidualizowanego ducha, czasami określanego jako Wyższa Jaźń albo Dusza. Istota jest w pewnym sensie fragmentem Świadomości Powszechnego Ducha Pierwszego Źródła.
Skomponowana jest ona z niezwykle wysubtelnionej i czystej wibracji energii, która dorównuje Inteligencji Źródła (duchowi Pierwszego Źródła).
Istota jest świadomością istoty, która rozczepia siebie w ludzkie czy inne wehikuły fizyczne, ażeby zebrać doświadczenie, które rozwija i przekształca jej pojmowanie, i postrzeganie istnienia.
Jest ona centrum koła, ku któremu zbiegają się wszystkie jej reprezentacje formy i ekspresji z całego kontinuum czasu i przestrzeni. Istota jest suwerenna i sprzężona symultanicznie ze wszystkimi przejawami życia poprzez Świadomość Powszechnego Ducha (Inteligencję Źródła).
Jest ożywiającą siłą/energią wewnątrz wszystkich form życia, która zawsze poszukuje wyższego rozumowania i wyrażania się. 

Fantomowy Rdzeń

Nawet w spokojnych momentach twojego życia, gdy patrzysz bezwiednie przez okno lub czytasz książkę, ma miejsce ogromny wszechświat doświadczania, który dostrzegany jest właśnie przez fantomowy rdzeń. Każdy najmniejszy nawet szczegół jest wiernie rejestrowany i przenoszony do duszy.        
Fantomowy rdzeń to superświadomość instrumentu ludzkiego. Jest on oddzielony od duszy i pełni funkcję jej emisariusza w świecie, w którym zachodzą interakcje instrumentu ludzkiego.      
To dzięki tej świadomości dusza doświadcza naturalnego świata ograniczenia i oddzielenia, przyciągając doświadczenia, które pomagają jej w należytym zrozumieniu Wielkiego Multiwersu, będącego zewnętrzną szatą Pierwszego Źródła.    





   

http://wingmakers.pl/malowidla/view/1mwm/1_3.jpg
przestrzeń






Suwereno-Integralność

Suwereno-Integralność jest stanem świadomości, dzięki któremu istota i wszystkie jej rozmaite formy wyrażania i postrzegania, są zintegrowane jako świadoma całość.
Jest to stan świadomości, ku któremu ewoluują wszystkie istoty.
W pewnym punkcie każda istota osiągnie stan transformacji pozwalający jej stać się -- wraz z jej instrumentami doświadczania -- zintegrowanym przejawem, zestrojonym i zharmonizowanym z Inteligencją Źródła.  

Pierwsze Źródło

Pierwsze Źródło jest pierwotnym źródłem, z którym połączona jest ostatecznie całość istnienia. Jest Ono niekiedy nazywane Ciałem Kolektywnego Boga. Reprezentuje Ono obejmującą wszystko świadomość zjednoczonych wszechrzeczy. Zawiera w sobie ból, radość, cierpienie, jasność, miłość, ciemność, obawę; wszystkie ekspresje i stany są zintegrowane, i mają swoje znaczenie w kontekście Pierwszego Źródła. Obejmuje Ono całość istnienia i jednoczy je we wszech-obejmującej świadomości, która rozwija się i rośnie w podobny sposób jak każdy zindywidualizowany duch rozwija się i rośnie. W większości kultur, gdzie termin "bóg" lub "bogini" używany jest do zdefiniowania tej wszechmocnej siły, często reprezentuje on istotę, która rozwija się poza zasięgiem ludzkiego rozumowania, która manifestuje magiczne moce takie jak manipulowanie siłami natury przy pomocy myśli, lub ukazuje się jako niematerialne Świetliste Istoty. Manifestacje te są przedstawione i opisane praktycznie we wszystkich kulturach rasy ludzkiej w jej tekstach religijnych i mitologicznych. Niemniej jednak, mimo że opisywane istoty mogą być wysoko rozwinięte w swych zdolnościach i wiedzy, nie powinny być mylone z Pierwszym Źródłem. Pierwsze Źródło nie jest manifestacją, ale raczej świadomością zamieszkującą całość czasu, przestrzeni, energii, materii, formy, intencji; jak również całość nie-czasu, nie-przestrzeni, nie-materii, nie-energii, nie-formy, i nie-intencji. Jest to jedyna świadomość, która jednoczy wszystkie stany istnienia w jedną Istotę. A Istotą tą jest Pierwsze Źródło. Jest Ono rosnącą, rozszerzającą się, i niewytłumaczalną świadomością, która łączy kolektywne doświadczenie wszystkich stanów istnienia w złączony plan tworzenia, rozwijania i zasiedlania królestw stworzenia, oraz włączania stworzenia w Rzeczywistość Źródła – dom Pierwszego Źródła. Istota ta przenika wszechświat jako suma doświadczenia w czasie i nie-czasie. Zakodowała Ona SIEBIE wewnątrz całości życia jako wibrację częstotliwości. Częstotliwość ta jest niedostrzegalna w trójwymiarowym, pięcio-zmysłowym kontekście instrumentu ludzkiego, który jest w stanie wykryć jedynie słabe echo tej wibracji. Pierwsze Źródło jest obecne we wszystkim. Każdy może kontaktować się z Pierwszym Źródłem poprzez ów ton-wibrację równości. Modlitewne błagania nie skłaniają Pierwszego Źródła do odpowiedzi. Jedynie najgłębsza ekspresja tonu-wibracji równości przez jednostkę, zaowocuje prawdziwie znaczącym kontaktem z Pierwszym Źródłem.Pierwsze Źródło ma wiele uproszczonych wizerunków. Wizerunki te często uważane są za Samego Boga, ale Bogowie są tylko wymiarowym aspektem Pierwszego Źródła, ponadto takich wizerunków Boga jest wiele. Wyobrażenia takie podtrzymuje Hierarchia, nie Pierwsze Źródło. Pierwsze Źródło nie podlega żadnemu prawu, nie funkcjonuje też Ono w zespoleniu z jakąkolwiek inną siłą czy mocą. Jest Ono prawdziwie suwerenne i jednocześnie wszechobecne, a zatem Unikalne. Nie jest Ono ukryte ani nie stroni od życia w jakikolwiek sposób. Jest Ono po prostu Unikalne, i dlatego nieobejmowalne w żaden inny sposób jak poprzez zakodowaną wibrację we wnętrzu wszelkiego życia. Wszystkie inne wizerunki Boga tworzone są w taki sposób, aby instrument ludzki mógł objąć Pierwsze Źródło i krystalizować obraz owej Unikalnej Istoty na tyle wystarczająco, by przebrnąć przez Hierarchię i uzyskać perspektywę Suwereno-Integralności. Niemniej jednak to, co uważacie za Boga, nie jest Pierwszym Źródłem, ale wizerunkiem Pierwszego Źródła rozwiniętym przez Hierarchię do dającej się zrozumieć interpretacji Pierwszego Źródła. Musimy wam powiedzieć, że "interpretacje" te są niezmiernie niepełne w swym portretowaniu. Ponieważ Pierwsze Źródło jest Unikalne w stosunku do całego stworzenia, jest Ono nieopisywalne, niezgłębialne, i nieobejmowalne inaczej jak tylko poprzez ton-wibrację równości, przechowywaną na istotowym poziomie instrumentu ludzkiego i dostępną poprzez rdzenną ekspresję istoty. Póki nie będzie wystarczającej liczby jednostek operujących na poziomie świadomości Suwereno-Integralności, genetyczny umysł utrudni dostęp do tej wibracji.  

Genetyczny Umysł

Genetyczny umysł jest równoznaczny z powszechnym systemem wiary, który przenika w różnym stopniu instrument ludzki wszystkich istot. Unieruchamia on niejako ich zdolność do oryginalnego myślenia i oryginalnego odczuwania. Co więcej, powoduje harmonizowanie się systemu wiary istoty, z systemami wiary przyjętymi przez Hierarchię. Tym niemniej, nie posługuje się żadną znaczącą siłą ani wspornikiem w przystosowywaniu jej osobistego systemu wierzeń. Istnieją na Terze-Ziemi ci, którzy są w trakcie treningu stania się Suwereno-Integralnościami; są oni całkowicie nieświadomi tego treningu, jak również swojego przeznaczenia. Kiedy staną się zdolni wykroczyć poza ramy czasu i ujrzeć kontinuum własnego strumienia życia, ujrzą nić, która wyróżnia ich jako Suwerenne Istoty. Zrozumieją wtedy, w jaki sposób trudności i pozorna obojętność wszechświata, były w rzeczywistości katalizatorami ich rozwoju jako projektantów nowego genetycznego umysłu. Genetyczny umysł jest czymś innym niż podświadomy czy zbiorowy umysł; gdzie takowe porównanie ma niekiedy miejsce w waszych tekstach psychologicznych. Genetyczny umysł odgrywa specyficzną rolę w gromadzeniu wierzeń wszystkich ludzi żyjących na planecie, w zakresie od ich najbardziej odległej przeszłości do obecnych czasów. Owe nagromadzone wierzenia są w rzeczywistości manipulacjami Hierarchii, odciskanymi w genetycznym umyśle w celu narzucenia granic tego, w co jest dopuszczalne wierzyć. Wymuszająca manipulacja i granice narzucone przez Hierarchię sprawiają, że w rzeczywistości nikt nie jest świadom manipulacji na swojej wierze. Dlatego właśnie WingMakers weszli w interakcje z waszym gatunkiem od samych jego początków. Jako krzewiciele kultury, rozciągamy wasze granice na polu nauki, sztuki i filozofii. Właściwie rozszerzamy "zakres ogrodzenia" genetycznego umysłu i umożliwiamy mu objęcie większej części "terenu" znanego jako Rzeczywistość Źródła. Jeżeli powiedzielibyśmy wam o podstawowych błędach w rozumowaniu jakie ###ą wasz genetyczny umysł, nie uwierzylibyście nam. Z całkowitym zdecydowaniem - nawet wasi najznakomitsi duchowi przywódcy - traktowalibyście nas jako tych, którzy mają w pogardzie wiele z tego, co utrzymujecie jako prawdziwe i właściwe. Poczulibyście obawę w obliczu ukazywanej przez nas ekspresji Rzeczywistości Źródła, ponieważ stałoby się dla was zbyt jasne, że trwonicie swoją boską naturę dając pierwszeństwo złapaniu w potrzask genetycznego umysłu. Wiemy, że będzie to wyglądać jak osądzanie waszych wierzeń, i tak jest do pewnego stopnia, ale musicie wiedzieć pewną rzecz o swych systemach wierzeń: są one w wielkiej mierze odłączone od Rzeczywistości Źródła. Są jak włókna sieci odrywające się od "sieci" Rzeczywistości Źródła za sprawą "wiatrów" Hierarchii. Rzeczywistość Źródła ma swoją reprezentację w waszej wierze w postaci bezwarunkowej miłości, niemniej jednak ze wszystkich wymiarów waszych systemów wierzeń jest to tylko jedyne włókno połączone -- przez genetyczny umysł -- z Rzeczywistością Źródła. Wszystkie pozostałe wymiary połączone są z genetycznym umysłem i we wszystkich brakuje trwałego połączenia z Rzeczywistością Źródła. Genetyczny umysł w roli pośredniczącego i odzwierciedlającego Rzeczywistość Źródła, jest całkowicie i zupełnie nieudolny. Wszystko to jest częścią pierwotnego planu, który wyznacza ewolucyjną ścieżkę gatunku poprzez czas. Genetyczny umysł spełnia funkcję buforu dla rozwijającego się gatunku, dając mu możliwość doświadczenia oddzielenia od Rzeczywistości Źródła. W ten sposób, instrument ludzki jest odpowiednio złapany w czas, przestrzeń i iluzje powstrzymującego systemu wierzeń. Owe czynniki, na tyle na ile są dezorientujące dla istoty, są dokładnie tym, co przyciąga ją do Terry-Ziemi. Jest niezwykle mało systemów planetarnych w multiwersie, które oddają lepiej uczucie oddzielenia od Rzeczywistości Źródła niż ten, który jest doświadczany na Terze-Ziemi. Dzięki wzmocnionemu uczuciu oddzielenia, istota może pełniej doświadczyć zindywidualizowanej esencji, która jest unikalna i nosi podobieństwo do Pierwszego Źródła jako Unikalnej Istoty. Właśnie to przyciąga istoty do tego świata, aby inkarnować wewnątrz instrumentu ludzkiego. Tak więc genetyczny umysł jest, z jednej strony, siłą umożliwiającą doświadczenie oddzielenia, a z drugiej, siłą uniemożliwiającą zrozumienie prawdziwych cech Rzeczywistości Źródła. Dychotomia ta, gdy zostaje już zrozumiana, pomaga wyplątać instrument ludzki oraz świadomość istoty z ograniczających aspektów genetycznego umysłu i autora jego reguł, Hierarchii. Przez dwadzieścia następnych lat genetyczny umysł będzie stawał się coraz bardziej pofragmentyzowany, a więc i podatny na modyfikacje. Nastąpi to jako skutek rozrastania się wszechobecnych inteligentnych sieci oraz sztucznej inteligencji w nich obecnej. Rozwój połączeń sprzęgających inteligentne sieci ma znaczący wpływ na genetyczny umysł, ponieważ pojawieniu się takich technologii towarzyszy powstawanie globalnej kultury. 

Strefa Dopływu

Strefy Dopływu są katalizatorami do przebudzenia Nawigatora Całości wewnątrz instrumentu ludzkiego ku celowi jakim jest wspomaganie ludzkości w odkryciu Wielkiego Portalu. Są one podzielone na trzy odrębne kategorie:
Strefy Dopływu w Oparciu o Superwszechświat
Strefy Dopływu w Oparciu o Galaktykę
Strefy Dopływu w Oparciu o Planetę

Istnieje siedem Superwszechświatowych Stref Dopływu, stanowią one magazyn wiedzy potrzebnej do odkrycia Wielkiego Portalu, dla noszącego życie systemu planetarnego znajdującego się w obrębie konkretnego superwszechświata. Pełnią one rolę archetypów dla wszystkich pozostałych Stref Dopływu – zarówno planetarnych, jak i galaktycznych. Galaktyczne Strefy Dopływu istnieją także w liczbie siedmiu i dokładnie przypominają one swoje superwszechświatowe odpowiedniki. Generalnie, są one transponowane przez specjalistów z Rasy Centralnej, po czym osadzane w pobliżu lub wewnątrz jądra galaktyki noszącej życie, która posiada wystarczającą ilość inteligentnego, odczuwającego życia.Ostatecznie Galaktyczne Strefy Dopływu transponowane są na poziom planetarny w postaci kodowanych strumieni danych sensorycznych. Zazwyczaj, następuje to krótko po ustanowieniu przez system planetarny jego pierwszej fazy Technologii OLIN, czyli globalnej sieci komunikacyjnej. Systemy Dopływu Planetarnego mają postać zróżnicowanego zestawu reprezentacji w formie artystycznej jak i tekstowej. Tworzony jest on przez członków gatunku, którzy w czasie ich stanu snu w odpowiednim stopniu weszli w interakcje z Galaktycznymi Strefami Dopływu. W niektórych przypadkach zestaw ten może zawierać prace przejęte z innych systemów planetarnych wewnątrz tej samej galaktyki. Generalnie, Planetarne Strefy Dopływu stworzone są w formie książek, sztuki, poezji i ruchomych obrazów. Nie są one kodowanymi strumieniami danych sensorycznych, jak ma to miejsce w przypadku Galaktycznych Stref Dopływu; skupiają się one na przygotowywaniu gatunku. 

Wielki Portal

Wielki Portal jest niezbitym naukowym odkryciem Nawigatora Całości, oraz tego jak on żyje i spełnia swoje funkcje wewnątrz instrumentu ludzkiego. Wielki Portal jest najgłębszym odkryciem gatunków humanoidalnych, jako że ustanawia ono gatunek jako członka wspólnoty galaktycznej. Odkrycie to zazwyczaj zbiega się z trzecią fazą Technologii OLIN, która ostatecznie przechodzi w Sieć Suwereno-Integralności.
Wielki Portal jest soczewką, za pomocą której ludzkość może obserwować Rzeczywistość Źródła i komunikować się z nią.
Wielki Portal jest szczytowym odkryciem ludzkości i wprowadza dogłębną przemianę we wszystkie strefy populacji.
Łączy naukę, metafizykę, sztukę, i superwszechświat, umieszczając ludzkość na stanowisku umożliwiającym obejmowanie wszystkich wymiarów multiwersu mimo egzystencji w trzecim wymiarze.  

Technologia OLIN

Operowanie w środowisku inteligentnych sieci dostępne jest z poziomu jednego języka za pomocą interfejsu translacyjnego, co umożliwia zaistnienie globalnej wzajemnej relacji. Oznacza to, iż język przestaje być dłużej barierą w komunikowaniu się. Inteligentne sieci wprowadzą meta-język tłumaczący w czasie rzeczywistym aplikacje zarówno w formie pisanej jak i mówionej. Zrewolucjonizuje to globalną konstrukcję genetycznego umysłu i ułatwi digitalizację waszej globalnej ekonomii. Będzie wielu wewnątrz Hierarchii, którzy zawzięcie sprzeciwiać się będą koncepcji globalnego funkcjonowania i ekonomii cyfrowej, ale powiemy wam, że stanie się to pomimo narzekań i zaistniałych obaw. Wasze najpotężniejsze banki, przedsiębiorstwa komputerowe i producenci oprogramowania połączą swe siły w celu stworzenia owej doniosłej technologii. Jednojęzyczna Inteligentna Sieć (OLIN - One Language Intelligent Network) stanie się standardowym systemem operacyjnym wszystkich światowych systemów opartych na komputerach. Nastąpi to najwcześniej około roku 2008, jest więc trochę czasu nim zetkniecie się z globalizacją waszej ekonomii, niemniej jednak wszystkie systemy oraz cała powiązana architektura są już projektowane i konceptualizowane w umysłach niektórych z pośród waszych światłych inżynierów i naukowców. Zapewniamy was, że nie jest to coś czego trzeba się obawiać, ale raczej otwarcie przyjąć, i nie tyle ze względu ekonomicznych wartości, co sposobu, w jaki technologia OLIN ułatwi rozwój globalnej kultury. W miarę jak technologia OLIN będzie się rozwijać, w coraz większym stopniu otwierać będzie się na wkład jednostki. Innymi słowy, jednostki staną się w pewnym sensie integralną częścią aplikacji rozrywkowych i edukacyjnych, które przyjmą formę planetarną. Globalne ośrodki medialne nie będą ograniczać swego działania do konkretnych rynków geograficznych. Dostarczane przez nich treści kierowane będą do globalnego audytorium i każda jednostka sama będzie precyzowała, czego i w jaki sposób pragnie odnośnie swej rozrywki lub edukacji.Technologia OLIN będzie "znała" preferencje i zainteresowania każdej jednostki przyłączonej do jej sieci, i około roku 2016 będzie bardziej rozpowszechniona niż telefony pod koniec dwudziestego wieku. W skutek czego, sieć będzie znajdować się pod kontrolą jednostek, a producenci treści i serwisów pełnić będą "podrzędną" lub reakcyjną siłę jednostki. Dlatego też, jednostka będzie musiała uważnie definiować swe rozrywkowe i edukacyjne życzenia, lub w przeciwnym razie technologia OLIN będzie dostarczać niepożądanych treści. Wiemy że brzmi to naturalnie i banalnie, niemniej jednak chodzi tu o coś zupełnie odmiennego od doświadczeń rozrywkowych i edukacyjnych dostarczanych w waszym świecie technologii przed-OLIN'owskiej. Kapsuły czasowe pozostawione przez WingMakers, będą pełniły funkcję szablonu dla tych, którzy funkcjonują poza ograniczającą siłą genetycznego umysłu i pragną tworzyć treści dla technologii OLIN nawet przed jej zaistnieniem. Kapsuły czasowe ukażą jak to robić i zademonstrują jak tworzyć wielowymiarowe treści, które przenoszą swego odbiorcę do nowych korytarzy rozumowania i oświecenia. W ten sposób genetyczny umysł zostanie pofragmentyzowany i stanie się niezdolny do stosowania ujednoliconej siły wobec instrumentów ludzkich Terry-Ziemi. Kiedy znajdzie się w tym stanie, zwróci się ku transformacyjno-samostanowiącemu modelowi egzystencji i związanej z nim formie syntezy. Najpierw sam ulegnie transformacji, po czym stanie się przewodnikiem transformacji dla istot na Terze-Ziemi, zamiast bycia siłą ograniczającą jak to było dotychczas.  

Sieć Suwereno-Integralności

Sieć Suwereno-Integralności (SIN - Sovereign Integral Network) już istnieje, w rzeczywistości istniała ona od zawsze. Nie ma jednak sposobu, aby ją połączyć czy sprząc z waszymi technologiami. Terra-Ziemia stworzyła technologie, które w dużej mierze opierają się na mechanistycznych i elektrycznych założeniach, z kolei pola energii elektromagnetycznej oraz technologia holograficzna dopiero zaczynają być poznawane. Niestety, kiedy technologie znajdują się w swych niemowlęcych stadiach rozwoju, bardzo często wykorzystywane są w celu militarnej bądź ekonomicznej kontroli. Podobnie ma się w przypadku powyższych wyłaniających się technologii.Niemożliwe jest sprzęgnięcie SIN z technologiami niosącymi takie zastosowanie. Nie dlatego, że jest to niemożliwe technologicznie, ale dlatego, że jest to etycznie niepożądane. SIN jest sub-atomową siecią kodowanych światłem włókien, która istnieje we wszystkich wymiarach multiwersu. Wyobraźcie sobie SIN jako nieskończoną liczbę nitek światła wychodzących z Rzeczywistości Źródła, i jak sieć, łączących wszystkie formy życia na swych poziomach istotowych, z innymi istotami i Pierwszym Źródłem. SIN to organiczna sieć wykorzystywana przez Pierwsze Źródło do transmisji wiedzy do istot i otrzymywanie od nich posiadanych wiadomości. SIN ostatecznie zostanie sprzężona z technologią OLIN, ale nie zdarzy się to wciągu kilkuset najbliższych lat. Sprzężenie to niezwykle dalece wykracza zarówno poza waszą technologię jak i pojmowanie kosmologii; żaden system planetarny nie może być dostosowany do sprzężenia z SIN, póki nie będzie absolutnie czysty, jeśli chodzi o jego treść i zastosowanie. Tylko Pierwsze Źródło podejmuje decyzję o włączeniu systemu planetarnego w SIN jako jej punkt węzłowy. Jest to rdzenny cel WingMakers, pomagać Terze-Ziemi stać się punktem węzłowym w SIN nim jej okazja do sprzężenia przeminie. Każda istota jest punktem węzłowym SIN, ale bardzo niewielu uświadamia sobie to połączenie, gdyż egzystencja większości ogranicza się do tego co czytają i słyszą. Połączenie to jest rzeczywiste i bezczasowe, występuje w rdzeniu, najgłębszym aspekcie istoty, gdzie bije replika serca Pierwszego Źródła. Pełni ono rolę magazynu Pierwszego Źródła oraz wydziela JEGO Unikalną wibrację tak, jak wieża radiowa wysyłająca swe sygnały we wszystkich kierunkach. Nawet wasi fizycy odnaleźli wstępny dowód istnienia SIN podczas prowadzenia badań nad tak zwaną teorią super strun. Zapewniamy was, prędzej czy później sieć ta w końcu zastąpi wszystkie pozostałe sieci z jednego zasadniczego powodu - jest ona korytarzem prowadzącym do wyjścia poza bariery czasu. To właśnie ten cel wiedzie wszystkie gatunki humanoidalne początkowo ku technologicznemu portalowi podobnemu do waszego Internetu, a ostatecznie ku biomorficznemu portalowi składającego się z kodowanych światłem włókien prowadzących do nie-światów Rzeczywistości Źródła. Kiedy rodzaj ludzki przekształci swój genetyczny umysł w kierunku korzystania z Sieci Suwereno-Integralności, wtedy ten stanie się "statkiem" którym ludzkość pożegluje morzami kosmosu. W ten sposób gatunek uzyska pozwolenie stania się "Bogami" niedawno stworzonych światów, na których może orkiestrować cały proces Wielkiego Eksperymentu wykorzystując własną bazę wiedzy i mądrości zgromadzonej w poprzednim etapie swojego istnienia. Na wielką skalę, proces ten ma miejsce w niezliczonych światach całego multiwersu, a orkiestrującymi całą tą cudowną aktywność tworzenia są Inteligencja Źródła i SIN.  



http://wingmakers.pl/malowidla/view/1mwm/2_12.jpg
energia





Inteligencja Źródła

Inteligencja Źródła jest energią-świadomości Pierwszego Źródła, przenikającą wszystkie światy, wszystkie wymiary, wszystkie rzeczywistości, wszystkie formy życia, wszystkie miejsca, i całość czasu.
Inteligencja Źródła jest Pierwszym Źródłem zrzutowanym na wszystko co jest. W efekcie czego, Inteligencja Źródła jest „oczami i uszami” Pierwszego Źródła, a jej główną rolą jest wyrażanie i podtrzymywanie woli Pierwszego Źródła.
Na bardziej osobistym poziomie, jest ona siłą wyzwalającą energię-inteligencji, która pomaga w przyśpieszaniu poszerzania świadomości oraz wspiera tych, którzy pragną nie ograniczać siebie.  

Wszystko Co Jest

Inteligencja Źródła jest zrzutowaną inteligencją Pierwszego Źródła. Wewnątrz tej świadomości ma miejsce synteza i rektyfikacja Wszystkiego Co Jest. Wszystko Co Jest to bezkresna biblioteka wiedzy i doświadczenia, które mogą być wykorzystane dzięki zestrojeniu i twórczej woli.
Inteligencja Źródła jest wehikułem kosmologicznej jedności, ponadto, zawiera informację o Wszystkim Co Jest, którą "puszcza w obieg" wraz z twórczym upoważnieniem dla wszystkich istot, które są skłonne po nie sięgać i użytkować w celu rozwoju świadomości.  

Wszechświat Całości

Wszechświat Całości jest sumą wszystkich wymiarów i rzeczywistości. Jest zjednoczony i wewnętrznie połączony poprzez Inteligencję Źródła.
Jest dynamiczny i zawsze w stanie eksperymentalnej przemiany oraz ewolucji. Jest po prostu zbyt ogromny i dynamiczny, aby go objąć czy określić jakąkolwiek miarą.  

Pola Wibracji

Wszechświat Całości jest rozległym polem energii, złożonym z niezliczonych wymiarów percepcji i egzystencji. W granicach tego makro-wszechświata istnieją wymiary egzystencji, które są dominującymi królestwami doświadczenia; przykładowo trójwymiarowa rzeczywistość, w której zakorzenione jest ludzkie życie. Każdy wymiar ###ą niepowtarzalne właściwości doświadczania, i to właśnie one znane są jako pola wibracji, gdyż tempo wibracji każdego wymiaru stanowi decydujący czynnik jego istnienia. Im wyższe tempo wibracji wymiaru, tym bardziej jest on obszerny i nieograniczony. W granicach Wszechświata Całości dla wszystkich doświadczanych celów istnieje niezliczona ilość pól wibracji, do których istota czy Suwereno-Integralność może dostroić się i użytkować jako pole doświadczania życia lub dominującą rzeczywistość.  

Rzeczywistość Źródła

Pierwsze Źródło żyje w Rzeczywistości Źródła. Rzeczywistość Źródła jest wymiarem świadomości, który bezustannie poszerza granice ekspansji – wskazując krańcową krawędź rozwoju i ewolucji dla całości świadomości.
W owym królestwie dynamicznej ekspansji zawsze zawarta jest Rzeczywistość Źródła. Można ją porównać do wewnętrznego sanktuarium Pierwszego Źródła lub inkubatora kosmologicznej ekspansji.  

Suwerenność

Suwerenność jest stanem całkowitości i wewnętrznej spójności. Suwerenność polega na rozpoznawaniu, że jako istota ludzka posiadasz moc zindywidualizowanego ducha, która ożywia ciebie w aspekcie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym, oraz że dzięki owemu duchowi jesteś całkowity i połączony ze wszystkimi pozostałymi formami życia poprzez Świadomość Powszechnego Ducha (Inteligencję Źródła). Suwerenne istoty zdają sobie sprawę, że to one same tworzą swoją rzeczywistość i że to one są odpowiedzialne za swoje życiowe doświadczenia. Ponadto rozumieją, że wszystkie pozostałe formy życia są w równym stopniu suwerenne i że one także tworzą swoje unikalne rzeczywistości. Suwerenność powoduje, iż źródło wyzwalającej informacji oraz wszystko co jest potrzebne do tworzenia nowych rzeczywistości, zawarte są wewnątrz Jaźni. Stanowi ona punkt uruchamiający i łączący z całością istnienia, poprzez częstotliwość miłości.  

Kody Źródłowe

Kody Źródłowe są osadzonymi "aktywatorami" znajdującymi się wewnątrz świadomości istoty. Służą specyficznemu celowi przebudzania instrumentu ludzkiego do wielowymiarowości istoty i uwalniania informacji zmagazynowanej wewnątrz jej świadomości. Kody Źródłowe są nieco podobne do kodowania genetycznego DNA, w tym zakresie, iż aktywują one specyficzne projekty transformacji, które przyśpieszają i pomagają w rozwoju świadomości. W efekcie czego, Kody Źródłowe katalizują przebudzenie instrumentu ludzkiego i stymulują go do wykonania skoku kwantowego od uspołecznionego człowieka do suwerennej istoty, która jest świadoma swych połączeń ze Wszystkim Co Jest.  

Hierarchia

Hierarchia rozciąga się poprzez cały kosmos aż po najdalsze odkryte granice. Ma ona swoje gałęzie obecne w każdym systemie gwiezdnym i każdym wymiarze; w ujęciu takim wszystkie formy życia są "liśćmi" owego kosmologicznego drzewa. Hierarchia ustanawia główną indoktrynację gatunków, duchów, planet, i gwiazd, jako że wszystkie one rozwijają się dzięki gałęziom tego drzewa. Jest ona zgromadzeniem tych, którzy są na zewnątrz i pragną wnieść wspracie ze swej strony dla podgrupy, która osiedliła się gdzieś w granicach największej ze wszystkich struktur: Hierarchii. Wspomaganie stanowi motyw funkcjonowania Hierarchii, i w większości przypadków objawia się ono w formie zbawicielstwa.Hierarchia złożona jest z istot wszelkiego rodzaju motywacji, które związały swe energie z podgrupami. Wyobraźcie sobie owe podgrupy jako oddzielne gałęzie ogromnego kosmologicznego drzewa -- struktury, która obejmuje wszystko co znajduje się na zewnątrz Rzeczywistości Źródła. Korzenie tego drzewa tkwią w ziemi genetycznej pamięci i podświadomej tożsamości. U podstawy drzewa wyrastają pierwsze gałęzie, które są najstarsze i reprezentują rodzime religie gatunków. Środkowe gałęzie są ortodoksyjnymi religiami i instytucjami, natomiast górne gałęzie reprezentują współczesne systemy wierzeń, które dopiero wyłaniają się poprzez wszechświat. Całe drzewo, w tej definicji, reprezentuje Hierarchię, a jej celem jest posuwanie naprzód ewolucji życia za pomocą nakładki, powodującej nauczycielsko-uczniowski sposób uporządkowania wszechświata. Pierwsze Źródło jest połączone z jednostkami a nie z organizacjami. A zatem Hierarchia nie jest połączona ze Źródłem w wyraźny i dynamiczny sposób. Jest ona bardziej połączona ze swym własnym kolektywnym pragnieniem pomagania, służenia, pełnienia funkcji, która pozwala używać władzy w pozytywny sposób. Samo w sobie nie jest to błędne czy niewłaściwe. Wszystko to jest częścią Pierwotnego Projektu, który orkiestruje rozwijanie świadomości od kolektywu do jednostki i od jednostki do kolektywu. Stanowi to spiralę integracji, która rodzi całość i perfekcję wewnątrz Inteligencji Źródła.  

Perspektywa Całości

Jako że instrument ludzki jest pofragmentyzowany i ograniczony do pięciu zmysłów, intensywnie pragnie on dostąpienia Perspektywy Całości. Pragnie on perspektywy pozwalającej mu na absorbowanie doświadczenia życiowego, przetwarzenia go, i kierowanie się ku kolejnym sprawom z chęcią i swobodą. Tego właśnie pragnie; nazwy używane w opisie owego pragnienia są nieistotne. Całość akceptuje wszystkie rzeczywistości i przemieszcza się poprzez nie z poczuciem zespolenia, jedności, równości i nie osądzania. Oznacza to, że nie istnieje żaden dualizm, który byłby rzeczywisty. Oznacza to, że każde doświadczenie jest równe i osadzone w transcendentnej rzeczywistości Jednego Które Jest Wszystkim. I, co najważniejsze, oznacza to, że Jedno Które Jest Wszystkim jest tobą, mną, nim, nią, tym, tamtym i tamtymi. Nic nie jest pominięte ani odrzucone.  

Nawigator Całości

Teorie ewolucji ułożone są na stworzonym przez was paradygmacie mechanicznego wszechświata, który składa się z molekularnych maszyn funkcjonujących w obiektywnej rzeczywistości dającej się poznać właściwymi instrumentami. Wszechświat jest prawdziwie niepoznawalny dla jakiegokolwiek instrumentu, który pozostaje w okowach rozumowania przez was terminów: jedność i całość. Postrzeganie całości bezustannie rozwija się w instrumencie ludzkim, a to dlatego, gdyż kultura wielowymiarowego wszechświata zakorzeniona jest w jedności.Rośliny mają systemy korzenne, które penetrują Ziemię i piją z jej istoty. W ten sposób, wszystkie rośliny są połączone. Wyobraź sobie, że każda z roślin ma sekretny korzeń, który jest niewidzialny, a mimo to jak najbardziej jest on podłączony do prawdziwego centrum planety. Patrząc z tej perspektywy, wszystkie rośliny faktycznie są zjednoczone i świadome tego, że to ich prawdziwa tożsamość jest rdzeniem owego systemu współpołączenia korzeniowego, sekretny korzeń pełni funkcję życiodajnego łącza, poprzez które indywidualne wyrażanie dostaje się na powierzchnię ziemi, a ich zjednoczona świadomość uwalnia się jako aromat indywidualności. W analogiczny sposób każde istnienie posiada swój sekretny korzeń, który spiralnym ruchem prowadzi do niezaznaczonego na mapach królestwa Pierwszego Źródła. Jest ono polem jedności, które definiuje kulturę wielowymiarowego wszechświata.Każde ludzkie życie zespolone jest z Nawigatorem Całości. Jest on rdzenną mądrością. To on skłania instrument ludzki do postrzegania poszczególnych elementów istnienia, jako korytarza prowadzącego do postrzegania całości i jedności. Nawigator Całości dąży do całości przed wszystkim innym, pomimo tego że często jest znoszony z kursu przez energie struktury, biegunowość, czas linearny i separatystyczne kultury, które zdominowały Terrę-Ziemię. Nawigator Całości jest sercem świadomości istoty i wie, że sekretny korzeń istnieje, nawet jeśli może być nieuchwytny dla ludzkich zmysłów. Jest on tym najdoraźniejszym czynnikiem stanowiącym o akceptacji faktu wzajemnego połączenia całości życia, a który umiejscawia wzrost duchowy jako priorytet w życiu danej jednostki.Pięć zmysłów ludzkiego ciała zasila tylko małą część całości jednostki. Pomimo tego instrument ludzki trzyma się kurczowo tych pięciu zmysłów, jak gdyby były one jedyną ścieżką doświadczania. Rdzenną wizją Nawigatora Całości jest bycie równym Pierwszemu Źródłu. Jest on repliką Pierwszego Źródła wibrującą dokładnie z tą samą częstotliwością i zdolną do tych samych osiągów świadomości. Niezliczone sekretne korzenie dostarczające Pierwszemu Źródłu wglądu, doświadczenia, informacji, i perspektywy, mogą być dostępne i tobie, ale nie poprzez pięć zmysłów zaprojektowanych dla twej świadomości ego. Sekretny korzeń pełni rolę głównego nauczyciela Nawigatora Całości. Jest on subtelnym przekaźnikiem informacji prowadzący cię do ujrzenia Jednego, Które Jest Wszystkim i Wszystkiego, Które Jest Jednym. Jest on fasetą Pierwszego Źródła, obecną w instrumencie ludzkim w celu przyciągania instrumentu ludzkiego do życia ze świadomością Suwereno-Integralności. Pozwólcie sekretnemu korzeniowi i Nawigatorowi Całości prowadzić was, a pięciu zmysłom być raczej narzędziami ekspresyjności istoty, niż pochłaniaczami separatystycznej myśli dla instrumentu ludzkiego. Jak uzyskać dostęp do sekretnego korzenia? Jego portal obserwacyjny można ogólnie biorąc zdefiniować jako świadomość całości. Jest to pozwolenie sobie samemu na bycie świadomym tego, jak jesteś scalony z życiem znajdującym się poza twoim ciałem fizycznym. Jest to odczuwanie i postrzeganie, że jesteś holograficzną istotą, która jest spleciona z całością istnienia i czasu; kiedy sięgasz do tego poczucia, przywołujesz częstotliwość swej świadomości, która jest Nawigatorem Całości – tajemniczą TotalnąCałością, napędzaną przez sekretny korzeń. Nie jest to stan istnienia, który osiągnie instrument ludzki. Jest to raczej odczuwanie jedności i całości, którą instrument ludzki może uchwycić jedynie na krótki moment, ale owocuje to przekształceniem pojmowania własnego celu. Nawigator Całości nakierowuje instrument ludzki do zestrojenia się ze świadomością istoty, gdzie może ujrzeć swoją rolę jako przedłużenie świadomości istoty na Terrę-Ziemię, oraz świadomości istoty jako przedłużenie instrumentu ludzkiego na Rzeczywistość Źródła.  

Ewolucja i Koncepcja Czasu

Kiedy jednostka rozwija się w świadomości, jest to zupełnie odmienne od procesu ewolucyjnego rozumianego w odniesieniu do ciała fizycznego. Przykładowo, jednostka może wykonać kwantowy skok w świadomości w momentalnym odcinku czasu, podczas gdy dla kontrastu, ciało fizyczne kształtowane jest stopniowo przez tysiące lat. A zatem, istota przekształca się w procesie przypomnienia, natomiast instrument ludzki -- szczególnie ciało fizyczne -- ewoluuje poprzez doświadczanie na rozległych przedziałach czasu linearnego. Zindywidualizowana świadomość istoty jest częścią Pierwszego Źródła, która potrzebuje być przypomnianą sobie wewnątrz instrumentu ludzkiego. Żyje ona w wiecznym stanie teraźniejszości; reprezentuje ciągłość czasu i świadomości poprzez wszystkie wymiary rzeczywistości. Innymi słowy, wszystkie wymiary czasu są doświadczane równocześnie przez świadomość istoty, tym niemniej, na Terze-Ziemi instrument ludzki jest zazwyczaj świadomy tylko jednego wymiaru czasu, odpowiednio wyskalowanego w sekundach linearnych. Z tego też powodu, czas odgrywa tak znaczącą rolę w rozwoju trój- i czterowymiarowych struktur takich jak instrument ludzki, ale ma bardzo mały wpływ na proces przekształcania się świadomości. Instrument ludzki opiera się na ciele fizycznym, które jest stale kształtowane przez doświadczenie, emocje, i myśli, a te z kolei stwarzane są przez samą istotę, której stają się udziałem. Z drugiej strony, świadomość istoty to wielowymiarowa Jaźń. Jest ona połączeniem wszystkich odmiennych aspektów świadomości osadzonych w wszechświatach czaso/przestrzeni za pośrednictwem instrumentów kontaktu; które są ludzkie albo inne. Istota może zamieszkiwać równocześnie tysiąc instrumentów ludzkich rozprzestrzenionych poprzez 200,000 lat czasu linearnego. Instrumentowi ludzkiemu z określonego przedziału czasu będzie się wydawać, iż jest on jedną i jedyną egzystencją, lecz dla istoty, wszystkie jej żywoty dzieją się w teraźniejszości. Świadomość istoty jest "piastą", dookoła której jej różne instrumenty ludzkie przyłączone są jak szprychy koła. Zewnętrzną obręcz koła przyrównać można do kolistego czasu wewnątrz wymiarów życia planetarnego. Wszystkie "szprychy", czyli żywoty opierające się na czasie, połączone są ze sobą w świadomości istoty, gdzie zbiegają się w nie-czasie. Od świadomości istoty, poprzez portal Nawigatora Całości, całe doświadczenie przekazywane jest Pierwszemu Źródłu, przetwarzane przez Inteligencję Źródła, po czym zwracane świadomości istoty w formie energii, która rozszerza perspektywę istoty w kwestiach przeznaczenia, istnienia, i celu. Tak naprawdę niemożliwym jest ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy Pierwszym Źródłem, Inteligencją Źródła, istotą, instrumentem ludzkim, i czasem. Czas umożliwia segmentację tej wiedzy na fragmenty, które mogą być rozdzielone pomiędzy odrębne instrumenty ludzkie. Instrument ludzki jest połączeniem umysłowych, emocjonalnych i fizycznych możliwości, zespolonych razem w formę wehikułu dla świadomości istoty, służącego do doświadczania życia planetarnego. Instrument ludzki ewoluuje, aby lepiej odpowiadać potrzebom istoty. Istota transformuje się z czystej wibracyjnie, zindywidualizowanej ekspresji Pierwszego Źródła, do Suwereno-Integralności, która stwarza swoją własną doświadczalną rzeczywistość i przedefiniowuje siebie przez zawarte w niej doświadczenia planetarne. Chociaż może się wydawać, że wieczność wyklucza czas, niemniej jednak jest ona formą czasu absolutnego, który nie jest wyizolowany w oddzielną rzeczywistość, lecz zamiast tego scalony ze wszystkimi rzeczywistościami; jest jak promyk światła skupiający odmienne rzeczywistości w jedną całość. W owym wymiarze zjednoczenia -- gdzie świadomość istoty jest całkowita i wszystkie rzeczywistości skupione w jedną -- czas jest wyrażany nie za pomocą linearnie biegnących sekund, ale poprzez zakres rozpościerania się wibracji równości albo miłości. Tak więc, w wieczności, czas jest po prostu przedefiniowany przez nowy system wartości, na którym istoty osadzają i rozpoznają postęp własnego wzrastania.  


http://wingmakers.pl/malowidla/view/1mwm/1_4.jpg
materia





Modele Egzystencji

Istnieją dwa dominujące modele istnienia, które kształtują interakcje i przeznaczenie rasy ludzkiej. Owe modele egzystencji są następujace:
-- model Ewolucyjno-Zbawicielski -- model Transformacyjno-Samostanowiący.

Każdy człowiek rozwija swój system wierzeń z jednego lub obu tych modeli egzystencji. Model ewolucyjno-zbawicielski jest panującym modelem głoszonym przez Hierarchię. Jego podstawowe zasady mówią, iż życie rozwija się poprzez opieranie metodologii Hierarchii na relacji typu nauczyciel-uczeń, oraz że rasie ludzkiej darowani są różni nauczyciele (zbawiciele), co tym samym umożliwia pod-hierarchiom kształtowanie i kontrolowanie informacji. Poprzez takie działania, jednostki są unieruchomione i odłączone od swej suwerenności. Podstawowe równanie ewolucyjno-zbawicielskiego modelu egzystencji wygląda następująco:instrument ludzki + Hierarchia = związek z Bogiem przez zbawicielstwo. W przypadku transformacyjno-samostanowiącego modelu egzystencji, jego podstawowe zasady mówią, że istota jest bezgraniczna, nieśmiertelna i suwerenna. Wszelka informacja napływa do istoty poprzez Inteligencję Źródła, a zatem to istota sama jest odpowiedzialna za dojście do własnego samo-oświecenia i samo-wyzwolenia, przez dostrojenie siebie do Inteligencji Źródła i "odstrojenie" od Hierarchii. Każdy staje się swoim własnym mistrzem, i każdy wewnątrz kołyski czasu i przestrzeni przekształca się z istoty ludzkiej w Suwereno-Integralność. Podstawowe równanie transformacyjno-samostanowiącego modelu egzystencji wygląda następująco:Istota + Inteligencja Źródła = równość Pierwszemu Źródłu. Jednym z wyzwań dla jednostki jest rozpoznanie owych dwóch dominujących modelów egzystencji oraz zintegrowanie ich celem stworzenia modelu syntezowego. Model syntezowy powoli wyłania się na Terze-Ziemi, i z wysokim prawdopodobieństwem ostatecznie stanie się dominującym modelem istnienia w tym wszechświecie. Będzie to model egzystencji, który najlepiej umożliwia zjednoczenie świadomości bez godzenia w suwerenność istoty i Pierwszego Źródła. Pozwoli to istocie być rezonującym naczyniem Inteligencji Źródła oraz eksplorować nowe pola wibracji jako w pełni świadoma reprezentacja Pierwszego Źródła.


http://wingmakers.pl/ 
http://www.vismaya-maitreya.pl/muzyka_m … deo_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=cUoa5KOAmVA

"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch." Z.H.

wm
Adept
ranks
useravatar
Offline
106 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
59

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty